UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Podatki

Aportowanie przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części) jest zdarzeniem, które w dużym zakresie jest neutralne podatkowo.

Generalnie w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części) jako aportu do spółki brak jest sukcesji podatkowoprawnej.

Spółka jednak, z pewnymi drobnymi wyjątkami, odpowiada całym swoim majątkiem na równi z przedsiębiorcą aportującym przedsiębiorstwo (lub jego zorganizowaną część) za powstałe do dnia aportowania zaległości podatkowe związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez aportującego. Odpowiedzialność tę można wyłączyć, zachowując należytą staranność przy badaniu stanu finansowego przedsiębiorstwa lub uzyskując odpowiednie zaświadczenie z urzędu skarbowego.

Z sukcesją podatkowoprawną, na zasadzie wyjątku, mamy do czynienia jednak w przypadku aportowania przedsiębiorstwa (ale już nie jego zorganizowanej części) do spółki osobowej przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną. Dzięki temu spółka, do której taki przedsiębiorca wniósł aportem swoje przedsiębiorstwo, może np. odliczać VAT z faktur wystawionych na tego przedsiębiorcę.

W zakresie podatków dochodowych aportowanie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie powoduje obowiązku zapłaty jakiegokolwiek podatku, mimo że stanowi formę jego zbycia. Z drugiej strony spółka otrzymująca aport kontynuuje amortyzację prowadzoną przez poprzedniego właściciela przedsiębiorstwa zarówno w zakresie wartości początkowych jak również zasad i stawek amortyzacyjnych.

W zakresie podatku od towarów i usług aportowanie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części również nie rodzi ani obowiązku zapłaty tego podatku ani obowiązku korekty wcześniej rozliczonego podatku naliczonego. Z regulacji unijnych wynika dodatkowo, że spółka otrzymująca aport staje się w zakresie VAT następcą prawnym przedsiębiorcy aportującego przedsiębiorstwo. Oznacza to m.in. że obowiązek korekty VAT od środków trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa przechodzi na spółkę.

Wniesienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki jest wniesieniem do niej wkładu. Prowadzi to do obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część wnoszone są do spółki osobowej. Podatek wynosi wówczas 0,5 % od wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (bez odliczania długów i ciężarów). Jeżeli natomiast przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część wnoszone są do spółki kapitałowej, to podatek od czynności cywilnoprawnych nie występuje.