UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Na czym polega przekształcenie spółki?

Transformacje 28.06.2018
fot. lensw0rld / fotolia

Przekształcenie to obecnie najbardziej popularny rodzaj restrukturyzacji spółek. Pozwala ono w łatwy sposób rozpocząć działalność w zupełnie nowej formie prawnej. Co najważniejsze, odbywa się to w sposób, który nie zaburza ciągłości biznesu i który pozwala na zachowanie jego historii.

 

Na czym polega przekształcenie spółki?

Przekształcenie spółki polega na tym, że spółka zmienia swoją formę prawną. Przykładowo: spółka z o.o. staje się spółką komandytową. Przekształcenie jest procesem prawnym, który nie wiąże się z żadnym transferem majątku spółki (sprzedażą lub aportem). Nie wymaga ono również likwidacji spółki, która ulega przekształceniu, ani założenia nowej spółki.  W jego wyniku jedna spółka staje się po prostu drugą spółką

Jaki jest sens przekształcenia spółki?

Przekształcenie służy temu, aby jak najlepiej dopasować formę prawną do zmieniających przepisów prawa albo potrzeb spółki i jej właścicieli. Nie ma bowiem czegoś takiego jak idealny typ spółki. Niektóre spółki są korzystniejsze podatkowo i tańsze (spółki jawne lub komandytowe), inne są bezpieczniejsze (spółki komandytowe lub z o.o.). Niekiedy określony typ spółki narzucają przepisy prawa albo inwestor, który chce w nią zainwestować lub ją przejąć. Forma spółki powinna być więc adekwatna do prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej i okoliczności temu towarzyszących. Przekształcenie pozwala więc dostosować już istniejącą spółkę (nawet taką wieloletnią) do zmieniającej się rzeczywistości bez konieczności likwidacji tej spółki.

Zasada kontynuacji.

Z prawnego punktu widzenia przekształcenie nie skutkuje powstaniem nowego podmiotu, a jedynie zmianą formy prawnej. Spółka po przekształceniu jest tym samym bytem prawnym, tylko że działającym w innej formie. Konsekwencją tego jest zasada kontynuacji. Polega ona na tym, że spółce po przekształceniu przysługują wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki, jakie miała przed przekształceniem. Inaczej mówiąc, prawa i obowiązki spółki przed przekształceniem są prawami i obowiązkami spółki po przekształceniu. Praktycznym tego wyrazem jest to, że spółce po przekształceniu przysługuje ten sam numer NIP  oraz numer REGON, który był jej przyznany przed przekształceniem. Zmianie ulega jedynie numer, pod którym jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Kontynuacja generalnie rozciąga się również na kwestie administracyjne. Spółce po przekształceniu co do zasady przysługują koncesje, ulgi, czy zwolnienia, które zostały jej przyznane przed przekształceniem (wyjątkowo niektóre z nich wymagają tzw. przeniesienia).

Obrazowo mówiąc, przekształcenie można nieco żartobliwie porównać do zmiany sukienki. Nasza businesswoman (spółka) „zdejmuje” starą, krępującą ją sukienkę (np. formę spółki z o.o.) i „ubiera” drugą, bardziej dopasowaną do sylwetki i wygodniejszą (formę spółki komandytowej). Na zewnątrz widać różnicę (inną formę prawną), ale to nadal ta sama osoba (spółka).

Jakie spółki podlegają przekształceniu?

Przekształceniu mogą podlegać wszystkie rodzaje spółek – zarówno spółki cywilne jak i spółki handlowe. Wśród spółek handlowych będą to spółki osobowe, czyli: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna oraz kapitałowe, czyli: z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna. Spółkę cywilną można przekształcić w każdą spółkę handlową. Spółkę handlową można natomiast przekształcić w każdą inną spółkę handlową. Nie można jednak przekształcić żadnej spółki w spółkę cywilną.

Możliwe są więc następujące przekształcenia:

  • spółki cywilnej w handlową spółkę osobową,
  • spółki cywilnej w handlową spółkę kapitałową,
  • handlowej spółki kapitałowej w handlową spółkę kapitałową,
  • handlowej spółki kapitałowej w handlową spółkę osobową,
  • handlowej spółki osobowej w handlową spółkę osobową,
  • oraz handlowej spółki osobowej w handlową spółkę kapitałową.

Jakie spółki nie podlegają przekształceniu?

Przekształceniu nie może podlegać spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku między wspólników. Oznacza to, że przekształcane mogą być np. takie spółki będące w likwidacji, które znajdują się na etapie spłaty wierzycieli.

Nie jest również dopuszczalne przekształcanie spółki w upadłości. Spółką w upadłości jest spółka, wobec której wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości.  Wykluczone jest także przekształcanie spółki, w odniesieniu do której oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie w tym zakresie z powodu tego, że jej majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania.

Dodatkowo nie jest możliwe przekształcenie spółki akcyjnej, której kapitał zakładowy nie został pokryty w całości, w spółkę z o.o. Możliwe jest natomiast przekształcenie takiej spółki akcyjnej w spółkę osobową.

Autor: Małgorzata Firlus

Słowa kluczowe: przekształcenie spółki
Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Pniewski
radca prawny
Maciej Pniewski