UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Podatki

Generalnie podział spółki jest zdarzeniem neutralnym podatkowo, jeżeli spełnione są określone warunki dotyczące majątku przenoszonego w toku podziału.

Podobnie jak w innych transformacjach podstawą neutralności podatkowej podziału spółki jest zasada sukcesji generalnej. W tym przypadku ma ona charakter sukcesji częściowej –  spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane w toku podziału z mocy prawa wstępują we wszystkie podatkowe prawa i obowiązki spółki dzielonej, które związane są ze składnikami majątkowymi przydzielonymi im w ramach podziału.

Zasada sukcesji podatkowej ma zastosowanie jednakże tylko wówczas, gdy majątki przenoszone w toku podziału na inne spółki mają status zorganizowanych części przedsiębiorstwa. W przypadku podziału przez wydzielenie, status taki dodatkowo musi posiadać majątek pozostający w spółce dzielonej (która zachowuje swój byt prawny w przypadku tego rodzaju podziału)

Na gruncie podatku od towarów i usług brak jest obowiązku zapłaty od majątku przeniesionego w toku podziału na inne spółki. Podział spółki nie jest bowiem czynnością, która wypełnia definicję czynności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem. Zasada sukcesji dodatkowo pozwala uniknąć obowiązku korekty VAT, a także umożliwia odliczenie VAT od faktur wystawionych na dzieloną spółkę a dotyczących majątku przeniesionego w toku podziału.

Neutralność podziału jest w pewnym zakresie ograniczona na gruncie podatków dochodowych (PIT, CIT).

Przede wszystkim podział jest neutralny w zakresie podatków dochodowych, jeżeli spełniony jest wcześniej opisany warunek dotyczący majątków przenoszonych w toku podziału – muszą one stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa. W przypadku podziału przez wydzielenie wymóg ten musi spełniać również majątek pozostający w spółce dzielonej. Jeżeli nie jest to spełnione, opodatkowaniu podlega spółka dzielona oraz jej wspólnicy.

Neutralność podatkowa podziału jest również wyłączona na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jeżeli podział nie jest przeprowadzany z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania (jest to tzw. klauzula antyabuzywna). W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji, opodatkowaniu podlegają spółki przejmujące (spółki nowo zawiązana w toku podziału) oraz będący podatnikami CIT wspólnicy spółki dzielonej.

Niezależnie od powyższych ograniczeń podział nie pozwala również na uwzględnienie straty podatkowej wygenerowanej w działalności spółki dzielonej.

Podział jest neutralny w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Ten rodzaj transformacji nie podlega bowiem w ogóle opodatkowaniu tym podatkiem.