Zakres zastosowania

Podział jest procedurą o dość wąskim zakresie zastosowania. Mogą w nim bowiem uczestniczyć jedynie spółki kapitałowe i to zarówno jeżeli chodzi o spółki dzielone, jak i spółki przejmujące lub nowo zawiązane.

Podziałowi nie może ulegać jednakże spółka akcyjna, której kapitał zakładowy nie został pokryty w całości (co jest generalnie dopuszczalne w pewnym okresie jej funkcjonowania).

Podziałowi nie może podlegać także spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku między wspólników. Oznacza to, że dzielone mogą być np. takie spółki będące w likwidacji, które znajdują się na etapie spłaty wierzycieli.

Nie jest również dopuszczalne dzielenie spółki w upadłości. Spółką w upadłości jest spółka, wobec której wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości.  Wykluczone jest także dzielenie spółki, w odniesieniu do której oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie w tym zakresie z powodu tego, że jej majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania.

Wybierz pozycję: