UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Skutki

Do najważniejszych skutków połączenia należą następujące zdarzenia:

 

I.

Spółki przejmowane i spółki łączące się poprzez zawiązanie nowej spółki ulegają rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji. Następuje to w dniu wykreślenia ich z Krajowego Rejestru Sądowego. Wykreślenie zasadniczo następuje automatycznie z chwilą zarejestrowania połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym (w praktyce jednak następuje ono kilka tygodni po zarejestrowaniu połączenia).

 

II.

Wspólnicy spółek przejmowanych i spółek łączących się poprzez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej. W zależności od ustaleń, oprócz udziałów czy akcji, mogą oni dostać również dopłaty pieniężne albo sami mogą być zobowiązani do wniesienia takich dopłat.

Jeżeli wspólnicy kapitałowych spółek przejmowanych i kapitałowych spółek łączących się poprzez zawiązanie nowej spółki posiadali szczególne uprawnienia (np. uprzywilejowanie udziałów co do dywidendy), to zasadą jest, że w nowych spółkach ich uprawnienia nie mogą być mniejsze.

 

III.

Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana w toku połączenia z mocy prawa wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych albo spółek, które łączyły się przez zawiązanie nowej spółki. Jest to zasada tzw. sukcesji uniwersalnej (ogólnego następstwa prawnego), która działa co do zasady na gruncie wszystkich gałęzi prawa, z małymi wyjątkami w zakresie prawa administracyjnego.

Cały majątek spółki przejmowanej (spółek przejmowanych) przechodzi z mocy prawa na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną.

W zakresie prawa cywilnego sukcesja oznacza m.in. przejście wszystkich umów bez konieczności uzyskiwania zgód kontrahentów na ich przeniesienie i prowadzenia żmudnych negocjacji w tym zakresie. Efektem tej zasady jest również to, że spółka przejmująca albo nowo zawiązana podlega ujawnieniu jako właściciel nieruchomości należących do spółek, których majątek został na nią przeniesiony. Przy czym ujawnienie w księgach wieczystych przejścia na spółkę przejmującą albo na spółkę nowo zawiązaną praw ujawnionych w tych księgach następuje na wniosek tej spółki.

W zakresie prawa administracyjnego sukcesja oznacza w szczególności przejście zezwoleń, koncesji oraz ulg przyznanych spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, o ile odpowiednia ustawa lub decyzja administracyjna nie zawierają odmiennego zastrzeżenia.