UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Przejście statusu zakładu pracy chronionej w toku przekształcenia przedsiębiorcy

Transformacje 15.06.2018
fot. Andrey Popov / fotolia

W dzisiejszych czasach coraz większa liczba przedsiębiorców jednoosobowych rozważa przekształcenie formy prawnej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w spółkę. Dla osób będących jednocześnie pracodawcami posiadającymi status zakładu pracy chronionej (dalej zpch) kluczową kwestią jest utrzymanie tego statusu również po przekształceniu.

 

Możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Każdy przedsiębiorca indywidualny może przekształcić się w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z o. o. lub akcyjną). Wskutek takiego przekształcenia spółka zostaje wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS. Jej jedynym wspólnikiem (akcjonariuszem) zostaje przedsiębiorca, który podlegał przekształceniu.

Kontynuacja praw i obowiązków przekształcanego przedsiębiorcy.

Przy przekształceniu obowiązuje zasada kontynuacji. Oznacza to, że spółce powstałej z przekształcenia przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy indywidualnego. W konsekwencji na spółkę przekształconą z mocy prawa przechodzi cały majątek przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Dotyczy to także wszystkich obiektów zpch, pracowników niepełnosprawnych, a także rachunku bankowego zfron wraz ze wszystkimi jego środkami. Spółka pozostaje także podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem (o ile ustawa lub decyzja o ich udzieleniu nie stanowi inaczej).

Przejście na spółkę statusu zakładu pracy chronionej.

Wskazana powyżej zasada dotyczy także przejścia na spółkę statusu zpch nadanego przedsiębiorcy przed przekształceniem. Ani decyzja o przyznaniu tego statusu ani przepisy ustawy, na podstawie której jest ona wydawana, nie zawierają bowiem regulacji dotyczących zmiany lub cofnięcia statusu na wypadek przekształcenia. Spółka może zatem nieprzerwanie legitymować się statusem zpch, o ile tylko po przekształceniu będzie kontynuować działalność przedsiębiorcy jednoosobowego. Koniecznie powinna zatem utrzymywać odpowiednią strukturę zatrudnienia oraz warunki pracy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Ciągłość historii działalności i zatrudnienia.

Co ważne w kontekście rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej PFRON) spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego może także nieprzerwanie wykazywać się dwunastomiesięcznym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz sześciomiesięcznym utrzymaniem odpowiedniej struktury zatrudnienia. Zaliczeniu na poczet tych okresów podlegają bowiem okresy spełniania tych warunków przez przedsiębiorcę przed jego przekształceniem w spółkę.

Obowiązek poinformowania wojewody.

Należy pamiętać, że spółka powinna w terminie 14 dni od dnia przekształcenia wystąpić do wojewody o zmianę treści decyzji przyznającej przedsiębiorcy status zpch. Wojewoda aktualizując treść decyzji, poinformuje o tym fakcie także zarząd PFRON, właściwy Urząd Skarbowy, Inspektorat Pracy oraz ZUS. Z uwagi na to, że proces zmiany decyzji może potrwać parę tygodni, warto na własną rękę wcześniej powiadomić zarząd PFRON. Usprawni to pierwsze po przekształceniu rozliczenie środków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Przekształcenie spółki w spółkę a status zpch.

Powyższe rozważania dotyczące przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę i przejścia statusu zpch w całości dotyczą także zagadnienia przekształcenia spółki w inną spółkę (np. spółki z o. o. w spółkę komandytową). Również w takiej sytuacji nadany spółce przekształcanej status zakładu pracy chronionej przechodzi na spółkę powstałą wskutek przekształcenia.

Autor: Jakub Kowalczyk, radca prawny

Słowa kluczowe: przekształcenie przedsiębiorcyzakład pracy chronionejzpch
Szybki kontakt
z ekspertem
Jakub Kowalczyk
radca prawny
Jakub Kowalczyk