UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Podatki

Przekształcenie spółki jest generalnie neutralne podatkowo.

Podstawą neutralności podatkowej przekształcenia spółki jest zasada kontynuacji, zgodnie z którą spółka przekształcona wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki podatkowe spółki przekształcanej.

Ponieważ przekształcenie nie powoduje przeniesienia majątku na inny podmiot, brak jest z tego tytułu obowiązku zapłaty podatku dochodowego lub podatku od towarów i usług jak również korekty tego ostatniego. Zasada kontynuacji dodatkowo pozwala w praktyce np. na odliczenie VAT od faktur wystawionych na spółkę przekształconą.

Zasada neutralności przekształcenia doznaje jednak pewnych ograniczeń na gruncie podatków dochodowych (PIT, CIT).

Po pierwsze, z uwagi na pewne odmienności między przepisami dotyczącymi PIT i CIT, wejście w pewne uprawnienia podatkowe po spółce przekształcanej jest wykluczone. Wynika to także z tego, że w przypadku spółek osobowych podatnikami są nie same spółki, a ich wspólnicy. Przykładowo – jeżeli przekształcana spółka kapitałowa miała rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy, to będący osobami fizycznymi wspólnicy przekształconej spółki osobowej nie mogą przyjąć jako swojego roku podatkowego tego, który miała spółka kapitałowa (w przypadku PIT rokiem podatkowym zawsze jest bowiem rok kalendarzowy).

Po drugie, przekształcenie generalnie nie pozwala spółce przekształconej na uwzględnienie straty podatkowej wygenerowanej w działalności spółki przekształcanej. Ograniczenie to nie dotyczy jednak przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.

Po trzecie, w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową występuje problem opodatkowania 19 % podatkiem dochodowym wartości tzw. niepodzielonych zysków spółki kapitałowej (czyli zysków, które zostały wygenerowane przez spółkę kapitałową i opodatkowane CIT ale nie zostały wypłacone wspólnikom lub akcjonariuszom w formie dywidendy). Przepisy wprowadzające opodatkowanie niepodzielonych zysków spółek kapitałowych budzą spore wątpliwości. Zdaniem większości sądów oraz przedstawicieli nauki prawa nie zostały one prawidłowo sformułowane, w związku z czym – przy odpowiednim rozdysponowaniu zysków z lat ubiegłych – nie wywołują one efektu ich opodatkowania. Organy podatkowe konsekwentnie jednak przyjmują, że w takich sytuacjach podatek trzeba zapłacić.

Przekształcenie jest również generalnie neutralne w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W odniesieniu do przekształcenia spółek kapitałowych przewidziane jest wyraźne wyłączenie opodatkowania. W pozostałych przypadkach podatek jest natomiast należny jedynie wówczas, gdy wynikiem przekształcenia jest zwiększenie majątku spółki osobowej albo podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej i to tylko w takim zakresie, w jakim te wkłady i ten kapitał nie były uprzednio opodatkowanie tym podatkiem. Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi w tym przypadku 0,5 %.