UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Czy można wskazać biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia?

Transformacje 27.12.2017

Tak, jest taka możliwość.

Biegły rewident jest wyznaczany przez właściwy miejscowo sąd rejestrowy na wniosek spółki przekształcanej lub przedsiębiorcy przekształcanego. Nie ma przy tym żadnych przeciwwskazań, aby zwrócić się do tego sądu z wnioskiem o wyznaczenie konkretnego biegłego rewidenta. Należy wówczas wskazać go z imienia i nazwiska oraz podać numer jego wpisu na listę biegłych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. W większości przypadków wnioskodawcy zwracają się o wyznaczenie biegłego rewidenta znanego już z wcześniejszej współpracy.

Sądy rejestrowe z reguły przychylają się do wniosków przekształcanych podmiotów o wyznaczenie konkretnego biegłego. Ze względu na przewidziane przez ustawę o rachunkowości zasady bezstronności i niezależności badania nie należy się bowiem obawiać o stronniczość wnioskowanego biegłego.

Autor: Jakub Kowalczyk, radca prawny

Szybki kontakt
z ekspertem
Jakub Kowalczyk
radca prawny
Jakub Kowalczyk