UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Czy w spółce akcyjnej należy tworzyć kapitał zapasowy oraz kapitały rezerwowe?

Spółki 15.08.2018

W spółce akcyjnej obowiązkowo tworzy się kapitał zapasowy na pokrycie straty. Przelewa się do niego minimum 8% zysku za dany rok obrotowy do momentu osiągnięcia co najmniej wysokości równej 1/3 kapitału zakładowego. Ustalona jest więc jego docelowa wartość minimalna.

Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio), jak również inne nadwyżki po pokryciu kosztów emisji akcji. Ponadto, do kapitału zapasowego należy przelać również dopłaty za przyznanie akcjom bądź akcjonariuszom szczególnych uprawnień.

Natomiast kapitały rezerwowe są fakultatywne i tworzy się je na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, określonych czy to w statucie, czy w uchwale walnego zgromadzenia.

O wykorzystaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym czy rezerwowym decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy. W przypadku jednak kapitału zapasowego, część wynoszącą 1/3 kapitału zakładowego, można wykorzystać tylko na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Autor: Ewelina Rój

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Pniewski
radca prawny
Maciej Pniewski