UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Skutki

Do najważniejszych skutków przekształcenia należą następujące zdarzenia:

 

I.

W wyniku przekształcenia spółka handlowa ulegająca przekształceniu (spółka przekształcana) nie ulega rozwiązaniu (likwidacji), lecz kontynuuje swój byt prawny w zmienionej formie prawnej (spółki przekształconej). Zmiana ta następuje z chwilą wpisu spółki przekształconej do Krajowego Rejestru Sądowego. Powoduje to z kolei wykreślenie z urzędu spółki przekształcanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka przekształcona zachowuje numer REGON i NIP spółki przekształcanej (zmienia się jedynie numer KRS).

 

II.

Zasadą jest, że wspólnicy spółki przekształcanej stają się wspólnikami spółki przekształconej z dniem przekształcenia. Nie dzieje się to jednak automatycznie – w tym zakresie każdy wspólnik musi złożyć oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształcanej.

W przypadku przekształceń spółek kapitałowych (do których nie jest wymagana zgoda wszystkich wspólników albo akcjonariuszy) możliwa jest więc sytuacja, w której grono wspólników spółki przekształconej będzie węższe od grona wspólników spółki przekształcanej.

 

III.

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.  Jest to zasada tzw. kontynuacji prawnej, która jest efektem tego, że spółka przekształcona jest tym samym podmiotem, co spółka przekształcana, tylko że w innej szacie prawnej. Generalnie działa ona na gruncie wszystkich gałęzi prawa, z małymi wyjątkami w zakresie prawa administracyjnego.

W zakresie prawa cywilnego kontynuacja oznacza m.in. pełną ciągłość prawną umów bez konieczności jakiegokolwiek ich aneksowania lub innej aktualizacji. Uwalnia to od konieczności uzyskiwania zgody kontrahentów na ich przeniesienie i pozwala uniknąć żmudnych negocjacji. Efektem tej zasady jest zasadniczo również brak konieczności ujawniania przekształcenia w księgach wieczystych lub innych rejestrach. Wynika to z faktu, że przekształcenie nie powoduje zmiany podmiotu uprawnionego.

Przekształcenie spółki wpływa natomiast na pewne obowiązki informacyjne związane z firmą spółki (a więc w języku potocznym jej nazwą). W przypadku gdy zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na jej formę prawną, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu ,,dawniej”, przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

W zakresie prawa administracyjnego kontynuacja przejawia się tym, że spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg przyznanych (wydanych) przed przekształceniem, chyba że odpowiednia ustawa lub decyzja zawierają odmienne zastrzeżenie.